Warunki


Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

Zasady kwalifikacji

Oczekiwane kompetencje absolwenta w zakresie:

b)znajomość Podstawy Programowej dla przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej,

c)doświadczenia pedagogiczne w zakresie edukacji dzieci,

d)doświadczenia w zakresie współpracy z rodzicami starszych przedszkolaków i małych dzieci oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczycielskiego).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK
  • poświadczona przez akademię kopia dyplomu (dyplomów) ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał dokumentu jest zwracany słuchaczowi w dniu inauguracji studiów),
  • kopia suplementu do przedkładanego dyplomu (przedkładanych dyplomów),
  • od osób, które nie mają jednoznacznie wpisanego w suplemencie do dyplomu zdobycia przygotowania pedagogicznego – dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (zaświadczenie lub świadectwo),
  • poświadczona przez akademię czytelna kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
  • CV