Charakterystyka studiów


Oferujemy 160 godzin wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

 • Uzdolnione matematycznie dzieci
 • Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie
 • Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych matematycznie oraz ich edukacja: treści kształcenia, organizacja zajęć i  stosowane metody. Obszary szczegółowe tego bloku to:
 • Orientacja w otoczeniu i precyzyjne porozumiewanie się: od wytyczania kierunków i położenia obiektów względem siebie, drugiej osoby i przyjętego układu odniesienia, poprzez odnajdowanie informacji na kartce papieru do posługiwania się uproszczonymi rysunkami:
 • Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego. Prawidłowości rozwojowe, metody diagnozowania dziecięcego liczenia, sposoby kształtowania  umiejętności liczenia:
 • Dodawanie i odejmowanie w możliwie szerokim zakresie: od poziomu konkretów, poprzez zbiory zastępcze aż do rachowania w pamięci. Metody diagnozowania umiejętności ości rachunkowych u dzieci, skuteczne sposoby kształtowania umiejętności rachunkowych:
 • Stosowanie umiejętności rachunkowych w układaniu i rozwiązywaniu prostych zadań z treścią:
 • Przybliżanie dzieciom  sensu  równości i nierówności oraz układanie i  rozwiązywanie zadań okienkowych
 • Mnożenie i dzielenie w sytuacjach  życiowych, w grach i zadaniach typu szkolnego. Wdrażanie dzieci do wyznaczania iloczynów i  ilorazów  w pamięci
 • Mierzenie  długości,  pojemności,  ciężaru (masy). Prawidłowości rozwojowe i edukacyjne, skuteczne metody kształtowania rozumienie sensu pomiaru, umiejętności mierzenia i posługiwania się liczbami mianowanymi w rozwiązywaniu zadań
 • Mierzenie czasu: regularności, obliczenia kalendarzowe i zegarowe
 • Gradacja pieniądza, obliczenia pieniężne, mała ekonomia:
 • Intuicje i pojęcia geometryczne. Korzystanie z umiejętności matematycznych w organizowaniu przestrzeni dwu i trójwymiarowej
 • Stosowanie umiejętności matematycznych: przemienne układanie i rozwiązywanie złożonych zadań z treścią oraz korygowanie zadań celowo źle formułowanych. Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej
 • Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci:
 • Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

Studia adresowane są do:

 • czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego / wczesnoszkolnego,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów szkolnych

Opieka naukowa prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry, zajęcia odbywać się będą w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

Warunki studiowania: Studia zamierzamy realizować w formie zjazdów w piątki, w soboty oraz niedziele, według dat określonych w planie studiów. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w piątek po południu, trwają one przez całą sobotę i niedzielę. Zjazd 9 dniowy trwa od weekendu do weekendu (włącznie).